NeXT SCENE:2020全球沉浸式设计产业发展白皮书发布

分享者:Jian.1990 | 分享时间: 2020-7-31 18:01 | 我要分享
知识文档-点击下载

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书.pdf

57.12 MB

所需流量: 5 积分 [立即下载]

122页 PDF 中文版

2020年7月24日,NeXT SCENE发布了《2020年全球沉浸式设计产业发展白皮书》中文版(以下简称为“报告”)。去年报告仅仅针对100+个行业公司进行了调研,调研结果未免有其局限性。而今年的报告则扩大了调研范围——增加了体验者层面的调研,收集了300多位创作者、行业从业者、独立艺术家和体验者的反馈。今年的最终调研数据是去年的两倍以上,这进一步推动了我们准确描绘该行业未来和潜力的努力。

行业发展的最直观表现便是商户的年度营业收益。在本次报告的调研中,约59.9%的受访者表示2019年收入超过1万美元,同比增长了23.5%;44.8%的受访者的收入超过25,000美元,同比上升3.7%。将近四分之一的受访者称,其2019年的收入已超过了10万美元。

在NeXT SCENE看来,第二份全球沉浸式娱乐行业年度报告除了更新市场规模和行业动态外,更重要的是提出了生命周期、评价体系,以及融资层面的建议。这恰恰与我们近来对行业的思考不谋而合。此外,本报告还提到了一个可能会被读者忽略、但其实非常有价值的话题,就是“预期管理”。虽然文中更侧重于建立预期管理的具体方案,但这个话题非常重要。目前行业内普遍存在的一个问题就是——观众预期与作品内容和价格不匹配。因此,我们特别提醒创作者重视这部分的内容。

正如这份报告的标题所言,我们已经认识到了沉浸式娱乐的力量。而眼下,全新的冒险已经开始,NeXT SCENE将与各位一同去探索更广阔的世界。(内容来源,微信公众号:NeXTSCENE)


NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_1.jpg


NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_2.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_3.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_4.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_5.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_6.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_7.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_8.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_9.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_10.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_11.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_12.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_13.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_14.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_15.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_16.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_17.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_18.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_19.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_20.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_21.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_22.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_23.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_24.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_25.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_26.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_27.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_28.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_29.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_30.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_31.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_32.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_33.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_34.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_35.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_36.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_37.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_38.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_39.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_40.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_41.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_42.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_43.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_44.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_45.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_46.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_47.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_48.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_49.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_50.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_51.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_52.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_53.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_54.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_55.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_56.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_57.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_58.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_59.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_60.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_61.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_62.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_63.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_64.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_65.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_66.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_67.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_68.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_69.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_70.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_71.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_72.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_73.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_74.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_75.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_76.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_77.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_78.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_79.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_80.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_81.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_82.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_83.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_84.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_85.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_86.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_87.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_88.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_89.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_90.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_91.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_92.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_93.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_94.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_95.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_96.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_97.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_98.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_99.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_100.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_101.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_102.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_103.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_104.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_105.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_106.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_107.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_108.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_109.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_110.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_111.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_112.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_113.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_114.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_115.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_116.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_117.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_118.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_119.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_120.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_121.jpg

NeXTSCENE-2020全球沉浸式设计产业发展白皮书_122.jpg知识星球
邮件订阅
最新热门
 
相关知识

Copyright© 2005-2018 USEIT.COM.CN|帮助中心|关于我们|投诉指引|投稿须知|下载须知/免责声明|常见问题|联系我们|手机版|USEIT Inc.

GMT+8, 2020-8-12 11:07 , Processed in 0.159907 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.

鄂公网安备 42011202000160号 鄂ICP备13013806号-1

网络经济主体信息湖北省互联网举报平台 中国互联网违法和不良信息举报中心

快速回复 返回顶部 返回列表